เทคนิคการคอนฟิกพอร์ต FXO ของการ์ด TDM410P, TDM400P

Elastix IP Pbx

Moderator: jubjang

Re: เทคนิคการคอนฟิกพอร์ต FXO ของการ์ด TDM410P, TDM400P

โพสต์โดย masashiboy » 13 ธ.ค. 2012 17:22

หน้า Hardware Detector ครับ
รูปภาพ
หน้า Outbound route ครับ
รูปภาพ
หน้า zaptrunk ครับ
รูปภาพ

และสุดท้าย เป็น ผลการใช้งานลองโทรออกผ่านโปรแกรม X-lite> จาก Linux promt ครับ
-- Executing [3@disa:2] Set("SIP/3000-00000003", "_DISA=disa^3^newcall") in new stack
-- Executing [3@disa:3] Set("SIP/3000-00000003", "_DISACONTEXT=from-internal") in new stack
-- Executing [3@disa:4] Set("SIP/3000-00000003", "_KEEPCID=TRUE") in new stack
-- Executing [3@disa:5] Set("SIP/3000-00000003", "_HANGUP=m") in new stack
-- Executing [3@disa:6] Set("SIP/3000-00000003", "TIMEOUT(digit)=10") in new stack
-- Digit timeout set to 10.000
-- Executing [3@disa:7] Set("SIP/3000-00000003", "TIMEOUT(response)=15") in new stack
-- Response timeout set to 15.000
-- Executing [3@disa:8] DISA("SIP/3000-00000003", "no-password,disa-dial") in new stack
-- Executing [0830512232@disa-dial:1] NoOp("SIP/3000-00000003", "called 0830512232 in from-internal by ID: 3") in new stack
-- Executing [0830512232@disa-dial:2] Dial("SIP/3000-00000003", "Local/0830512232@from-internal,300,m") in new stack
-- Called Local/0830512232@from-internal
-- Started music on hold, class 'default', on SIP/3000-00000003
-- Executing [0830512232@from-internal:1] Macro("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "user-callerid,SKIPTTL,") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "AMPUSER=3000") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:2] GotoIf("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "1?report") in new stack
-- Goto (macro-user-callerid,s,10)
-- Executing [s@macro-user-callerid:10] GotoIf("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "1?continue") in new stack
-- Goto (macro-user-callerid,s,19)
-- Executing [s@macro-user-callerid:19] Set("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "CALLERID(number)=3000") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:20] Set("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "CALLERID(name)=Boyz") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:21] NoOp("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "Using CallerID "Boyz" <3000>") in new stack
-- Executing [0830512232@from-internal:2] NoOp("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "Calling Out Route: 9_outside") in new stack
-- Executing [0830512232@from-internal:3] Set("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "MOHCLASS=default") in new stack
-- Executing [0830512232@from-internal:4] Set("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "_NODEST=") in new stack
-- Executing [0830512232@from-internal:5] Macro("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "record-enable,3000,OUT,") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:1] GotoIf("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "1?check") in new stack
-- Goto (macro-record-enable,s,4)
-- Executing [s@macro-record-enable:4] ExecIf("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "0?MacroExit()") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:5] GotoIf("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "0?Group:OUT") in new stack
-- Goto (macro-record-enable,s,15)
-- Executing [s@macro-record-enable:15] GotoIf("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "0?IN") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:16] ExecIf("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "1?MacroExit()") in new stack
-- Executing [0830512232@from-internal:6] Macro("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "dialout-trunk,1,0830512232,") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:1] Set("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "DIAL_TRUNK=1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:2] GosubIf("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "0?sub-pincheck,s,1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:3] GotoIf("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "0?disabletrunk,1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:4] Set("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "DIAL_NUMBER=0830512232") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:5] Set("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=tm") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:6] Set("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "OUTBOUND_GROUP=OUT_1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:7] GotoIf("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "0?nomax") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:8] GotoIf("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "0?chanfull") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:9] GotoIf("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "0?skipoutcid") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:10] Set("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=m") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:11] Macro("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "outbound-callerid,1") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:1] ExecIf("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "0?Set(CALLERPRES()=)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:2] ExecIf("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "1?Set(REALCALLERIDNUM=3000)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:3] GotoIf("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "0?normcid") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:4] Set("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "USEROUTCID=3000") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:5] GotoIf("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "0?bypass") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:6] Set("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "USEROUTCID=") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:7] Set("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "EMERGENCYCID=") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:8] Set("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "TRUNKOUTCID=") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:9] GotoIf("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "1?trunkcid") in new stack
-- Goto (macro-outbound-callerid,s,12)
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:12] ExecIf("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "0?Set(CALLERID(all)=)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:13] ExecIf("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "0?Set(CALLERID(all)=)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:14] ExecIf("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "0?Set(CALLERID(all)=)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:15] ExecIf("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "0?Set(CALLERPRES()=prohib_passed_screen)") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:12] GosubIf("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "1?sub-flp-1,s,1") in new stack
-- Executing [s@sub-flp-1:1] ExecIf("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "1?Return()") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:13] Set("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "OUTNUM=0830512232") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:14] Set("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "custom=DAHDI/g4") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:15] ExecIf("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=M(setmusic^default)m)") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:16] Macro("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "dialout-trunk-predial-hook,") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:1] MacroExit("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:17] GotoIf("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "0?bypass,1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:18] GotoIf("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "0?customtrunk") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:19] Dial("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "DAHDI/g4/0830512232,300,m") in new stack
== Everyone is busy/congested at this time (1:0/0/1)
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:20] NoOp("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "Dial failed for some reason with DIALSTATUS = CHANUNAVAIL and HANGUPCAUSE = 6") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:21] Goto("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "s-CHANUNAVAIL,1") in new stack
-- Goto (macro-dialout-trunk,s-CHANUNAVAIL,1)
-- Executing [s-CHANUNAVAIL@macro-dialout-trunk:1] Set("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "RC=6") in new stack
-- Executing [s-CHANUNAVAIL@macro-dialout-trunk:2] Goto("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "6,1") in new stack
-- Goto (macro-dialout-trunk,6,1)
-- Executing [6@macro-dialout-trunk:1] Goto("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "continue,1") in new stack
-- Goto (macro-dialout-trunk,continue,1)
-- Executing [continue@macro-dialout-trunk:1] GotoIf("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "1?noreport") in new stack
-- Goto (macro-dialout-trunk,continue,3)
-- Executing [continue@macro-dialout-trunk:3] NoOp("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "TRUNK Dial failed due to CHANUNAVAIL HANGUPCAUSE: 6 - failing through to other trunks") in new stack
-- Executing [continue@macro-dialout-trunk:4] Set("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "CALLERID(number)=3000") in new stack
-- Executing [0830512232@from-internal:7] Macro("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "outisbusy,") in new stack
-- Executing [s@macro-outisbusy:1] Progress("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "") in new stack
-- Local/0830512232@from-internal-36fc;1 is making progress passing it to SIP/3000-00000003
-- Executing [s@macro-outisbusy:2] GotoIf("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "0?emergency,1") in new stack
-- Executing [s@macro-outisbusy:3] GotoIf("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "0?intracompany,1") in new stack
-- Executing [s@macro-outisbusy:4] Playback("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "all-circuits-busy-now&pls-try-call-later, noanswer") in new stack
-- <Local/0830512232@from-internal-36fc;2> Playing 'all-circuits-busy-now.gsm' (language 'en')
-- <Local/0830512232@from-internal-36fc;2> Playing 'pls-try-call-later.gsm' (language 'en')
-- Executing [s@macro-outisbusy:5] Congestion("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "20") in new stack
-- Local/0830512232@from-internal-36fc;1 is circuit-busy
== Everyone is busy/congested at this time (1:0/1/0)
-- Stopped music on hold on SIP/3000-00000003
== Spawn extension (macro-outisbusy, s, 5) exited non-zero on 'Local/0830512232@from-internal-36fc;2' in macro 'outisbusy'
== Spawn extension (from-internal, 0830512232, 7) exited non-zero on 'Local/0830512232@from-internal-36fc;2'
-- Executing [h@from-internal:1] Macro("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "hangupcall") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "1?endmixmoncheck") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,9)
-- Executing [s@macro-hangupcall:9] NoOp("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "End of MIXMON check") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:10] GotoIf("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "1?nomeetmemon") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,15)
-- Executing [s@macro-hangupcall:15] NoOp("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "MEETME_RECORDINGFILE=") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:16] GotoIf("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "1?noautomon") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,18)
-- Executing [s@macro-hangupcall:18] NoOp("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "TOUCH_MONITOR_OUTPUT=") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:19] GotoIf("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "1?noautomon2") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,25)
-- Executing [s@macro-hangupcall:25] NoOp("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "MONITOR_FILENAME=") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:26] GotoIf("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "1?skiprg") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,29)
-- Executing [s@macro-hangupcall:29] GotoIf("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "1?skipblkvm") in new stack
-- Executing [0830512232@disa-dial:3] Gosub("SIP/3000-00000003", "s-CONGESTION,1") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,32)
-- Executing [s-CONGESTION@disa-dial:1] NoOp("SIP/3000-00000003", "DISA Dial failed due to CONGESTION - returning to dial tone") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:32] GotoIf("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "1?theend") in new stack
-- Executing [s-CONGESTION@disa-dial:2] PlayTones("SIP/3000-00000003", "congestion") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,34)
-- Executing [s@macro-hangupcall:34] Hangup("Local/0830512232@from-internal-36fc;2", "") in new stack
-- Executing [s-CONGESTION@disa-dial:3] Wait("SIP/3000-00000003", "3") in new stack
== Spawn extension (macro-hangupcall, s, 34) exited non-zero on 'Local/0830512232@from-internal-36fc;2' in macro 'hangupcall'
== Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on 'Local/0830512232@from-internal-36fc;2'
== Spawn extension (disa-dial, s-CONGESTION, 3) exited non-zero on 'SIP/3000-00000003'

น้องขอโทษที่ต้องรบกวนพี่หนุ่ยนะครับ มีโอกาส น้องอยากเจอพี่แบบตัวเป็นด้วยซ้ำ ห้าๆๆๆ ขอบคุณมากครับ
masashiboy
Silver Member
 
โพสต์: 23
ลงทะเบียนเมื่อ: 10 ธ.ค. 2012 22:01

Re: เทคนิคการคอนฟิกพอร์ต FXO ของการ์ด TDM410P, TDM400P

โพสต์โดย nuiz » 13 ธ.ค. 2012 18:40

จาก Messages เห็นว่ามันพยายามโทรออกทาง DAHDI/g4/08x....... แต่ว่ามันหา Channel ไม่เจอ (CHANUNAVAIL)

สาเหตุน่าจะอยู่ตรงคอนฟิก Trunks หน่ะครับ ตรงบรรทัด Zap Identifer ระบุเป็น g4 มันหมายถึง Channel Group 4 ครับ แต่ดีฟอลท์มันเป็น Group 0

มีการเปลี่ยนหมายเลข Channel Group จาก 0 เป็น 4 หรือเปล่าครับ

ถ้าไม่ได้เปลี่ยนก็

ให้เปลี่ยนค่า Zap Identifier จาก g4 เป็น g0 หรือไม่ก็ G0 หรือไม่ก็ r0 หรือไม่ก็ R0 ดูครับ
** หากมีปัญหากับอุปกรณ์ที่ซื้อมาเองหรือบริการที่ทำขึ้นมาเอง ให้โพสต์ถามในเว็บบอร์ดนี้นะครับ **
** งานเร่งด่วนติดต่อว่าจ้างที่เบอร์ 08-5161-9439 อีเมล์ iamaladin@gmail.com ไลน์ NuizVoip ครับ **
nuiz
Diamond Member
 
โพสต์: 6061
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 มี.ค. 2010 09:33

Re: เทคนิคการคอนฟิกพอร์ต FXO ของการ์ด TDM410P, TDM400P

โพสต์โดย masashiboy » 13 ธ.ค. 2012 20:09

ขอบคุณพี่หนุ่ยมากครับ ตอนนี้น้องโทรออกสำเร็จละครับ ปัญหาเป็นอย่างที่พี่หนุ่ยแจ้งไว้จริงๆ มันเป็นความผิดน้องเอง ที่อยากจะลองเปลี่ยน cannels ดูว่า ถ้าใช้เพียง cannels เดียวแล้ว config จะโทรออกได้หรือไม่ จนลืมดูไปว่าทีแรกน้อง set มันให้อยู่ใน cannels ที่ 4 แล้วย้ายสายโทรศัพท์จากช่องที่ 4 มาช่องที่ 1 แล้วไมไ่ด้เปลี่ยนแปลงข้อมูล เห้อ... ได้สักที เส้นผมบังภูเขาจริงๆ ขอบคุณพี่หนุ่ยครับ ที่เปรียบเหมือนอาจารย์ผมอีกคนที่ทำให้ได้เรียนรู้เรื่องใหม่ได้ในไม่กี่วัน ขอบคุณมากครับ :lol: เอาไว้น้องจะมารบกวนพี่ใหม่นะครับ ห้าๆๆๆๆ :lol:
masashiboy
Silver Member
 
โพสต์: 23
ลงทะเบียนเมื่อ: 10 ธ.ค. 2012 22:01

Re: เทคนิคการคอนฟิกพอร์ต FXO ของการ์ด TDM410P, TDM400P

โพสต์โดย nuiz » 13 ธ.ค. 2012 20:24

จากที่อธิบายมายังเข้าใจไม่ถูกสักเท่าไหร่ครับ

ถ้าจะระบุหมายเลข Channel ในช่อง Zap Identifer ให้ระบุแค่ "ตัวเลข" อย่างเดียวครับ เช่น 1 หมายถึงพอร์ตหมายเลข 1 หรือ 4 หมายถึงพอร์ตหมายเลข 4

ถ้าระบุตัวอักษร g, G, r หรือ R ด้วยจะหมายถึง Channel Group ครับ

มันมีบทความที่อธิบายพวกนี้โดยเฉพาะ ไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้ว ว่างๆลองหาดูครับ
** หากมีปัญหากับอุปกรณ์ที่ซื้อมาเองหรือบริการที่ทำขึ้นมาเอง ให้โพสต์ถามในเว็บบอร์ดนี้นะครับ **
** งานเร่งด่วนติดต่อว่าจ้างที่เบอร์ 08-5161-9439 อีเมล์ iamaladin@gmail.com ไลน์ NuizVoip ครับ **
nuiz
Diamond Member
 
โพสต์: 6061
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 มี.ค. 2010 09:33

Re: เทคนิคการคอนฟิกพอร์ต FXO ของการ์ด TDM410P, TDM400P

โพสต์โดย masashiboy » 19 ธ.ค. 2012 14:13

อาการเดิมอีกแล้วครับพี่หนุ่ย น้องกด 9 ตัดสาย แล้วกดเบอร์ปลายทาง แล้วมันเป็นเสียง "you call cannot be completed please dial aging" น้องอ่านโค้ด ของ asterisk ไม่ออก รบกวนพี่หนุ่ย ดูให้น้องหน่อยครับ รบกวนพี่หนุ่ยช่วยชี้แนะเรื่อง code ด้วยครับพี่ ขอบคุณพี่อีกครั้งครับ
โค้ด: เลือกทั้งหมด
  == Using SIP RTP TOS bits 184
  == Using SIP RTP CoS mark 5
    -- Executing [0830512232@from-internal:1] ResetCDR("SIP/1001-0000002a", "") in new stack
    -- Executing [0830512232@from-internal:2] NoCDR("SIP/1001-0000002a", "") in new stack
    -- Executing [0830512232@from-internal:3] Progress("SIP/1001-0000002a", "") in new stack
    -- Executing [0830512232@from-internal:4] Wait("SIP/1001-0000002a", "1") in new stack
    -- Executing [0830512232@from-internal:5] Progress("SIP/1001-0000002a", "") in new stack
    -- Executing [0830512232@from-internal:6] Playback("SIP/1001-0000002a", "silence/1&cannot-complete-as-dialed&check-number-dial-again,noanswer") in new stack
    -- <SIP/1001-0000002a> Playing 'silence/1.gsm' (language 'en')
    -- <SIP/1001-0000002a> Playing 'cannot-complete-as-dialed.gsm' (language 'en')
    -- <SIP/1001-0000002a> Playing 'check-number-dial-again.gsm' (language 'en')
    -- Executing [0830512232@from-internal:7] Wait("SIP/1001-0000002a", "1") in new stack
    -- Executing [0830512232@from-internal:8] Congestion("SIP/1001-0000002a", "20") in new stack
  == Spawn extension (from-internal, 0830512232, 8) exited non-zero on 'SIP/1001-0000002a'
    -- Executing [h@from-internal:1] Macro("SIP/1001-0000002a", "hangupcall") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("SIP/1001-0000002a", "1?endmixmoncheck") in new stack
    -- Goto (macro-hangupcall,s,9)
    -- Executing [s@macro-hangupcall:9] NoOp("SIP/1001-0000002a", "End of MIXMON check") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:10] GotoIf("SIP/1001-0000002a", "1?nomeetmemon") in new stack
    -- Goto (macro-hangupcall,s,15)
    -- Executing [s@macro-hangupcall:15] NoOp("SIP/1001-0000002a", "MEETME_RECORDINGFILE=") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:16] GotoIf("SIP/1001-0000002a", "1?noautomon") in new stack
    -- Goto (macro-hangupcall,s,18)
    -- Executing [s@macro-hangupcall:18] NoOp("SIP/1001-0000002a", "TOUCH_MONITOR_OUTPUT=") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:19] GotoIf("SIP/1001-0000002a", "1?noautomon2") in new stack
    -- Goto (macro-hangupcall,s,25)
    -- Executing [s@macro-hangupcall:25] NoOp("SIP/1001-0000002a", "MONITOR_FILENAME=") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:26] GotoIf("SIP/1001-0000002a", "1?skiprg") in new stack
    -- Goto (macro-hangupcall,s,29)
    -- Executing [s@macro-hangupcall:29] GotoIf("SIP/1001-0000002a", "1?skipblkvm") in new stack
    -- Goto (macro-hangupcall,s,32)
    -- Executing [s@macro-hangupcall:32] GotoIf("SIP/1001-0000002a", "1?theend") in new stack
    -- Goto (macro-hangupcall,s,34)
    -- Executing [s@macro-hangupcall:34] Hangup("SIP/1001-0000002a", "") in new stack
  == Spawn extension (macro-hangupcall, s, 34) exited non-zero on 'SIP/1001-0000002a' in macro 'hangupcall'
  == Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on 'SIP/1001-0000002a
masashiboy
Silver Member
 
โพสต์: 23
ลงทะเบียนเมื่อ: 10 ธ.ค. 2012 22:01

Re: เทคนิคการคอนฟิกพอร์ต FXO ของการ์ด TDM410P, TDM400P

โพสต์โดย nuiz » 20 ธ.ค. 2012 08:11

ในข้อความเห็นแต่ตอนที่เล่นเสียง your call.... หน่ะครับ ก่อนหน้านั้นไม่เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้น เอาข้อความตั้งแต่เริ่มโทรออกเลยครับ


ลองตรวจเช็คการ์ดในหน้า hardware detect อีกที เช็คสายโทรศัพท์ เช็คคอนฟิก outbound route, trunk เผื่อว่ามีไปแก้ไขโดยไม่ตั้งใจ
** หากมีปัญหากับอุปกรณ์ที่ซื้อมาเองหรือบริการที่ทำขึ้นมาเอง ให้โพสต์ถามในเว็บบอร์ดนี้นะครับ **
** งานเร่งด่วนติดต่อว่าจ้างที่เบอร์ 08-5161-9439 อีเมล์ iamaladin@gmail.com ไลน์ NuizVoip ครับ **
nuiz
Diamond Member
 
โพสต์: 6061
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 มี.ค. 2010 09:33

Re: เทคนิคการคอนฟิกพอร์ต FXO ของการ์ด TDM410P, TDM400P

โพสต์โดย masashiboy » 20 ธ.ค. 2012 08:34

โค้ด: เลือกทั้งหมด
== Using SIP RTP TOS bits 184
  == Using SIP RTP CoS mark 5
    -- Executing [9@from-internal:1] NoOp("SIP/3000-00000004", "Generating Dialtone") in new stack
    -- Executing [9@from-internal:2] Macro("SIP/3000-00000004", "user-callerid,") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("SIP/3000-00000004", "AMPUSER=3000") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:2] GotoIf("SIP/3000-00000004", "0?report") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:3] ExecIf("SIP/3000-00000004", "1?Set(REALCALLERIDNUM=3000)") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:4] Set("SIP/3000-00000004", "AMPUSER=3000") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("SIP/3000-00000004", "AMPUSERCIDNAME=Boyz") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("SIP/3000-00000004", "0?report") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:7] Set("SIP/3000-00000004", "AMPUSERCID=3000") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:8] Set("SIP/3000-00000004", "CALLERID(all)="Boyz" <3000>") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:9] ExecIf("SIP/3000-00000004", "0?Set(CHANNEL(language)=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:10] GotoIf("SIP/3000-00000004", "0?continue") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:11] Set("SIP/3000-00000004", "__TTL=64") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:12] GotoIf("SIP/3000-00000004", "1?continue") in new stack
    -- Goto (macro-user-callerid,s,19)
    -- Executing [s@macro-user-callerid:19] Set("SIP/3000-00000004", "CALLERID(number)=3000") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:20] Set("SIP/3000-00000004", "CALLERID(name)=Boyz") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:21] NoOp("SIP/3000-00000004", "Using CallerID "Boyz" <3000>") in new stack
    -- Executing [9@from-internal:3] Goto("SIP/3000-00000004", "disa,4,1") in new stack
    -- Goto (disa,4,1)
    -- Executing [4@disa:1] Answer("SIP/3000-00000004", "") in new stack
    -- Executing [4@disa:2] Set("SIP/3000-00000004", "_DISA=disa^4^newcall") in new stack
    -- Executing [4@disa:3] Set("SIP/3000-00000004", "_DISACONTEXT=from-internal") in new stack
    -- Executing [4@disa:4] Set("SIP/3000-00000004", "_KEEPCID=TRUE") in new stack
    -- Executing [4@disa:5] Set("SIP/3000-00000004", "_HANGUP=m") in new stack
    -- Executing [4@disa:6] Set("SIP/3000-00000004", "TIMEOUT(digit)=5") in new stack
    -- Digit timeout set to 5.000
    -- Executing [4@disa:7] Set("SIP/3000-00000004", "TIMEOUT(response)=10") in new stack
    -- Response timeout set to 10.000
    -- Executing [4@disa:8] DISA("SIP/3000-00000004", "no-password,disa-dial") in new stack
    -- Executing [0830512232@disa-dial:1] NoOp("SIP/3000-00000004", "called 0830512232 in from-internal by ID: 4") in new stack
    -- Executing [0830512232@disa-dial:2] Dial("SIP/3000-00000004", "Local/0830512232@from-internal,300,m") in new stack
    -- Called Local/0830512232@from-internal
    -- Started music on hold, class 'default', on SIP/3000-00000004
    -- Executing [0830512232@from-internal:1] ResetCDR("Local/0830512232@from-internal-ed98;2", "") in new stack
    -- Executing [0830512232@from-internal:2] NoCDR("Local/0830512232@from-internal-ed98;2", "") in new stack
    -- Executing [0830512232@from-internal:3] Progress("Local/0830512232@from-internal-ed98;2", "") in new stack
    -- Local/0830512232@from-internal-ed98;1 is making progress passing it to SIP/3000-00000004
    -- Executing [0830512232@from-internal:4] Wait("Local/0830512232@from-internal-ed98;2", "1") in new stack
    -- Executing [0830512232@from-internal:5] Progress("Local/0830512232@from-internal-ed98;2", "") in new stack
    -- Executing [0830512232@from-internal:6] Playback("Local/0830512232@from-internal-ed98;2", "silence/1&cannot-complete-as-dialed&check-number-dial-again,noanswer") in new stack
    -- <Local/0830512232@from-internal-ed98;2> Playing 'silence/1.gsm' (language 'en')
    -- Local/0830512232@from-internal-ed98;1 is making progress passing it to SIP/3000-00000004
    -- <Local/0830512232@from-internal-ed98;2> Playing 'cannot-complete-as-dialed.gsm' (language 'en')
    -- <Local/0830512232@from-internal-ed98;2> Playing 'check-number-dial-again.gsm' (language 'en')
    -- Executing [0830512232@from-internal:7] Wait("Local/0830512232@from-internal-ed98;2", "1") in new stack
    -- Executing [0830512232@from-internal:8] Congestion("Local/0830512232@from-internal-ed98;2", "20") in new stack
    -- Local/0830512232@from-internal-ed98;1 is circuit-busy
  == Spawn extension (from-internal, 0830512232, 8) exited non-zero on 'Local/0830512232@from-internal-ed98;2'
    -- Executing [h@from-internal:1] Macro("Local/0830512232@from-internal-ed98;2", "hangupcall") in new stack
  == Everyone is busy/congested at this time (1:0/1/0)
    -- Stopped music on hold on SIP/3000-00000004
    -- Executing [0830512232@disa-dial:3] Gosub("SIP/3000-00000004", "s-CONGESTION,1") in new stack
    -- Executing [s-CONGESTION@disa-dial:1] NoOp("SIP/3000-00000004", "DISA Dial failed due to CONGESTION - returning to dial tone") in new stack
    -- Executing [s-CONGESTION@disa-dial:2] PlayTones("SIP/3000-00000004", "congestion") in new stack
    -- Executing [s-CONGESTION@disa-dial:3] Wait("SIP/3000-00000004", "3") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("Local/0830512232@from-internal-ed98;2", "1?endmixmoncheck") in new stack
    -- Goto (macro-hangupcall,s,9)
    -- Executing [s@macro-hangupcall:9] NoOp("Local/0830512232@from-internal-ed98;2", "End of MIXMON check") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:10] GotoIf("Local/0830512232@from-internal-ed98;2", "1?nomeetmemon") in new stack
    -- Goto (macro-hangupcall,s,15)
    -- Executing [s@macro-hangupcall:15] NoOp("Local/0830512232@from-internal-ed98;2", "MEETME_RECORDINGFILE=") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:16] GotoIf("Local/0830512232@from-internal-ed98;2", "1?noautomon") in new stack
    -- Goto (macro-hangupcall,s,18)
    -- Executing [s@macro-hangupcall:18] NoOp("Local/0830512232@from-internal-ed98;2", "TOUCH_MONITOR_OUTPUT=") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:19] GotoIf("Local/0830512232@from-internal-ed98;2", "1?noautomon2") in new stack
    -- Goto (macro-hangupcall,s,25)
    -- Executing [s@macro-hangupcall:25] NoOp("Local/0830512232@from-internal-ed98;2", "MONITOR_FILENAME=") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:26] GotoIf("Local/0830512232@from-internal-ed98;2", "1?skiprg") in new stack
    -- Goto (macro-hangupcall,s,29)
    -- Executing [s@macro-hangupcall:29] GotoIf("Local/0830512232@from-internal-ed98;2", "1?skipblkvm") in new stack
    -- Goto (macro-hangupcall,s,32)
    -- Executing [s@macro-hangupcall:32] GotoIf("Local/0830512232@from-internal-ed98;2", "1?theend") in new stack
    -- Goto (macro-hangupcall,s,34)
    -- Executing [s@macro-hangupcall:34] Hangup("Local/0830512232@from-internal-ed98;2", "") in new stack
  == Spawn extension (macro-hangupcall, s, 34) exited non-zero on 'Local/0830512232@from-internal-ed98;2' in macro 'hangupcall'
  == Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on 'Local/0830512232@from-internal-ed98;2'
  == Spawn extension (disa-dial, s-CONGESTION, 3) exited non-zero on 'SIP/3000-00000004'

ลองดูกี่ทีมันก็ขึ้นแบบนี้อะครับพี่ แล้วตอนที่โทร ได้ยินแต่เสียง ตุ๊ดๆๆๆๆ อะครับพี่หนุ่ย
masashiboy
Silver Member
 
โพสต์: 23
ลงทะเบียนเมื่อ: 10 ธ.ค. 2012 22:01

Re: เทคนิคการคอนฟิกพอร์ต FXO ของการ์ด TDM410P, TDM400P

โพสต์โดย nuiz » 20 ธ.ค. 2012 08:47

คือมันไม่รู้ว่าจะส่งเบอร์ 08305122xx ออกไปทางไหนหน่ะครับ เช็คคอนฟิกดูอีกที outbound routes, trunks

หรือลองกดโทรออกแบบธรรมดาๆที่ไม่ต้องกด 9 ก่อน
** หากมีปัญหากับอุปกรณ์ที่ซื้อมาเองหรือบริการที่ทำขึ้นมาเอง ให้โพสต์ถามในเว็บบอร์ดนี้นะครับ **
** งานเร่งด่วนติดต่อว่าจ้างที่เบอร์ 08-5161-9439 อีเมล์ iamaladin@gmail.com ไลน์ NuizVoip ครับ **
nuiz
Diamond Member
 
โพสต์: 6061
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 มี.ค. 2010 09:33

Re: เทคนิคการคอนฟิกพอร์ต FXO ของการ์ด TDM410P, TDM400P

โพสต์โดย masashiboy » 20 ธ.ค. 2012 09:03

น้องลองโทรออกโดยไม่ต้องกด 9 ปรากฎว่า โทรออกได้ แต่เป็นข้อความเสียงบอกว่า "คณะนี้โทรศัพท์มือถือได้เปลี่ยนเป็น 10 หลักแล้ว...." ครับ น้องก็เลยไม่รู้ว่า มันไปตัดตัวไหนทิ้งหรือแก้ไขยังไงครับ
masashiboy
Silver Member
 
โพสต์: 23
ลงทะเบียนเมื่อ: 10 ธ.ค. 2012 22:01

Re: เทคนิคการคอนฟิกพอร์ต FXO ของการ์ด TDM410P, TDM400P

โพสต์โดย nuiz » 20 ธ.ค. 2012 09:09

แสดงว่าโทรออกได้ แต่ส่งเบอร์ไปไม่ครบ ให้เช็ค outbound route, trunk พวกช่อง prefix prepend
** หากมีปัญหากับอุปกรณ์ที่ซื้อมาเองหรือบริการที่ทำขึ้นมาเอง ให้โพสต์ถามในเว็บบอร์ดนี้นะครับ **
** งานเร่งด่วนติดต่อว่าจ้างที่เบอร์ 08-5161-9439 อีเมล์ iamaladin@gmail.com ไลน์ NuizVoip ครับ **
nuiz
Diamond Member
 
โพสต์: 6061
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 มี.ค. 2010 09:33

ย้อนกลับต่อไป

ย้อนกลับไปยัง Elastix - Unified Communications Software

ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน

cron